Latest Tweets


 • yeezy release date 2018
 • kanye west yeezy
 • yeezy boost 350 adidas
 • jordan release dates 2018
 • newbalance2018.fr
 • balenciaga roma
 • Disclaimer

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pieter Booij – PBdesign.

  Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Pieter Booij – PBdesign is niet aansprakelijk voor eventuele type- of spelfouten.

  Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden Pieter Booij – PBdesign draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

   

  Auteursrecht:

  Op afgebeelde foto’s foto berust de auteursrecht bij PB Design.
  Voor gebruik van foto’s en teksten neem dan contact op PB Design: creative@pieterbooij.nl.

  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pieter Booij – PBdesign is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

  Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Pieter Booij – PBdesign. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Pieter Booij – PBdesign. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar: creative@pieterbooij.nl.

  Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Vakmedianet is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Pieter Booij – PBdesign die op deze site van toepassing zijn.

  Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Pieter Booij – PBdesign wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Pieter Booij – PBdesign die op deze site van toepassing zijn.

   

  Algemene voorwaarden:

  1. Algemeen : Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen PBdesign en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 2. Prijsopgave : Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgave van PBdesign zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. 3. Schriftelijke bevestiging : Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door PBdesign wordt bevestigt en daartegen binnen 4 (vier) dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd en PBdesign met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden PBdesign eerst nadat deze schriftelijk door PBdesign zijn bevestigd. 4. Meerdere ontwerpers, vormgevers en/of –bureaus : Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van PBdesign dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere  bureaus de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welk bureau dit is geweest.

  De uitvoering van de overeenkomst
  5. Verstrekken van gegevens : De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door PBdesign mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen. 6. Gebruik andere toeleveranciers : Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. PBdesign houd zich voor, de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan PBdesign, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. De vergoeding hiervoor wordt door PBdesign in/bij de prijsopgave verstrekt. 7. Openbaarmaking en verveelvoudiging : Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienden partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef, softproof of het laatste prototype van het ontwerp c.q. de conceptrapportage te controleren en goed te keuren. Indien de klant dit laatste om welke reden dan ook niet nodig acht licht het risico van eventuele fouten in het eindproduct bij de klant. 8.  Termijn van levering : Een door PBdesign opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. PBdesign is, ook bij een opgegeven termijn voor volbrenging van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar in gebreken heeft gesteld. Bij overschrijding van het schriftelijk vastgelegde termijn is PBdesign is de aansprakelijk altijd beperkt tot het bedrag van het PBdesign toekomende honorarium. PBdesign is niet aansprakelijk voor een te late levering van producten uitbesteed aan derden.

  Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht
  9. Auteursrecht en industriële eigendom : Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp c.q. de conceptrapportage en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detail(aan-)tekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan PBdesign. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen PBdesign en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij PBdesign. 10. Auteursrecht hebbende : PBdesign garandeert dat een geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen, dat hij/zij geld als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan -beschikken. 11. Onderzoek naar het bestaan van rechten : Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geld voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 12. Naamsvermelding : PBdesign is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van PBdesign openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als PBdesign dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van PBdesign en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de ontwerper, vormgever en/het bureau/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot. 13. Eigendom bij PBdesign : Zolang geen nadere afspraken tussen PBdesign en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerper ter beschikking gestelde materialen zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van PBdesign.

  Gebruik en licentie
  14. Het gebruik : Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met PBdesign, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp c.q. de conceptrapportage voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geld het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen. 15. Ruimer gebruik : Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. 16. Wijzigingen : Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van PBdesign veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. PBdesign kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging PBdesign als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door PBdesign gehanteerde honorariumtarieven. 17. Eigen promotie : Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft PBdesign de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 18. Bewijsexemplaren : De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, PBdesign kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

  Honorarium
  19. Honorarium en bijkomende kosten : Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder zijn normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking. 20. Honorarium bij gewijzigde opdracht : Indien PBdesign door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. 21. Gebruiksvergoeding : In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

  Betaling
  22. Betalingsverplichting : Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door PBdesign nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Zowel buitengerechtelijke kosten als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-. 23. Periodieke betalingen : PBdesign heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij het verzorgen van product- en/of service-inkopen bij derden houd PBdesign zich het recht voor een aanbetaling van ten minste 60% te vragen van de eerder gedane prijsopgave. 24. Opschorting : Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door PBdesign binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en andere leveringen te gebruiken.

  Herroepen en beëindigen opdracht
  25. Herroepen opdracht : Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat PBdesign zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt. 26. Duurovereenkomst : Wanneer de werkzaamheden van PBdesign bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met in achtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.  27. Beëindigen opdracht : Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van PBdesign redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft PBdesign het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van PBdesign redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft PBdesign, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

  Aansprakelijkheid

  28. Aansprakelijkheid : PBdesign kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of ontwerp c.q. de conceptrapportage en/of de uitvoering/begeleiding hiervan, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd  –of van deze mogelijkheid heeft afgezien– en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handleidingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. PBdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. 29. Beperking aansprakelijkheid : De aansprakelijkheid van PBdesign voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het PBdesign toekomende honorarium. 30. Kopieën materialen : De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan PBdesign niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 31. Garantie geleverde materialen : De opdrachtgever vrijwaart PBdesign voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 32. Alle bedragen zijn vermeld in euro’s mits anders vermeld.

  Overige bepalingen

  33. Andere voorwaarden : Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden PBdesign niet indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover PBdesign de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard. 34. Nederlands recht : Op de overeenkomst tussen PBdesign en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen PBdesign en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar PBdesign is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

  *PBdesign staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: KvK nummer: 32160284  – Vestigingsnummer: 000007370695 – Prins Bernhardlaan 8, 1381AK Weesp
  Heeft u vragen? Dan kunt u deze sturen naar
  creative@pieterbooij.nl er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

  Comments are closed.